List of Semester Toppers

S.  No Semester Topper’s Name

D.Pharm 2012-13

1 First  Year Diploma Akshita Dosi
2 Second Year Diploma Fatima Lokhandwala

B PHARM 2013

1 First Sem Harshita SharmaDeepa Parwani
2 Second Sem Harshita SharmaNeha Gehlot
3 Third Sem Shiwani Sharma
4 Fourth Sem Vandana Bariwal
5 Fiifth Sem Payal Jain
6 Sixth Sem Payal Jain
7 Seventh Sem Shweta Garg
8 Eighth Sem Ashwini Sharma